คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1

คำศัพท์เหล่านี้ อ้างอิงมาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐาน การสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 155 คำ (more…)

คำขึ้นต้นและลงท้ายอีเมล

ไม่ว่าคุณจะเขียนจดหมายปกติ หรือเขียนอีเมล ควรให้ความสำคัญกับการเขียนข้อความ "ขึ้นต้น" และ "ลงท้าย" ที่เหมาะสมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้รับ และโดยเฉพาะกับการสื่อสารทางธุรกิจ ยิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง (more…)