Parts of Speech

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบ Mind Map Parts of Speech คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร แปลตรงๆ ได้เลยว่า หมายถึง ส่วนต่างๆ ของคำพูด เพื่อใช้รวบรวมกันให้เป็นรูปประโยคที่มีความหมาย และเพื่อให้ถูกต้องในการสื่อสาร ดังนั้น Parts of Speech จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถวางคำในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง (more…)