เชื่อ หรือไม่เชื่อ

โลกปัจจุบันเป็นโลกของการออนไลน์ ทุกๆ คนสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบน web site, blog, social media ต่างๆ (YouTube Channel) แต่การจะเผยแพร่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องพิจารณาให้ดีว่า กระทบกับคนอื่นหรือไม่ (more…)