Microsoft Editor ตัวช่วย Writing ภาษาอังกฤษ

แต่ก่อนเวลาเราใช้งานโปรแกรม Microsoft Word จะมีตัวช่วยพื้นฐานในการช่วยแก้ไขคำในภาษาอังกฤษว่าถูกต้องหรือไม่ แต่จะเป็นอะไรที่ธรรมดา ไม่ค่อยมีอะไร แต่หลังจากมีคู่แข่งอย่าง Grammarly เกิดขึ้นมา ไม่นาน Microsoft ก็ปรับปรุงตัวช่วยนี้ทันที (more…)