4.8
(4)

ในการสนทนา ย่อมจะต้องมีคำถามและคำตอบ การแน่นอน การตอบแบบปฏิเสธ ก็เป็นหนึ่งในประโยคของการสนทนาเช่นกัน บทความนี้จะมาแนะนำการสร้างประโยคปฏิเสธในภาษาอังกฤษว่า จะมีรูปแบบอย่างไร

รูปแบบของประโยค ประธาน + กริยา + NOT + …

ตัวอย่างรูปแบบประโยค

 • I am a pilot .
 • I am not a pilot. (ประโยคปฏิเสธ)
 • I’m not a pilot. (ประโยคปฏิเสธ แบบย่อ)
 • I can drive
 • I can not drive. (ประโยคปฏิเสธ)
 • I can’t drive. (ประโยคปฏิเสธ แบบย่อ)
 • I have a car.
 • I have not a car. (ประโยคปฏิเสธ)
 • I haven’t a car. (ประโยคปฏิเสธ แบบย่อ)

นอกจากการสร้างประโยคปฏิเสธ โดยการเติมคำว่า “NOT” หลังคำกริยาแล้ว ยังมีอีกคำหนึ่งที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ นั่นคือ คำว่า “NEVER” แปลว่า ไม่ ไม่เคย

ตัวอย่างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษโดยใช้คำว่าา “Never”

 • I’m never play football
 • I’m never goto Japan

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.