4.5
(8)

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบ Mind Map

Parts of Speech คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

แปลตรงๆ ได้เลยว่า หมายถึง ส่วนต่างๆ ของคำพูด เพื่อใช้รวบรวมกันให้เป็นรูปประโยคที่มีความหมาย และเพื่อให้ถูกต้องในการสื่อสาร ดังนั้น Parts of Speech จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถวางคำในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

9 Part of Speech ประกอบด้วย

 • Nouns
  คือ คำนาม คือคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของทั่วๆ ไป นอกจากนี้ยังหมายถึง สถานที่ ความคิดที่ไม่สามารถจับต้องได้ ตัวอย่างเช่น Table, Hours, Elephant, Love, Fear เป็นต้น
 • Verb
  คือ คำกริยา แสดงอาการของนาม หรือสรรพนาม เพื่อบ่งบอกว่าทำอะไร ตัวอย่างเช่น Run, Walk, Swim, Eat, Buy, Like เป็นต้น
 • Pronouns
  คือ คำสรรพนาม เป็นคำที่ใช้เรียกแทนชื่อ เพื่อหลีกเลี่ยงการพูดซ้ำๆ ตัวอย่างเช่น I, We, You, He, She, It, They เป็นต้น
 • Adjective
  คือ คำคุณศัพท์ เป็นคำที่ใช้อธิบายหรือขยายคำนาม คำสรรพนาม เพื่อความละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น Big, Small, New, Old, Bad, Good เป็นต้น
 • Adverb
  คือ คำกริยาวิเศษณ์ เป็นคำที่ใช้สำหรับการขยายคำ กริยา (Verb) และคำคุณศัพท์ (Adjective) ได้ ตัวอย่างเช่น Work Hard เป็นต้น
 • Article
  คือ คำนำหน้านาม ได้แก่ A, An, The โดย A, An จะใช้สำหรับคำที่มีความหมายแบบทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง แต่จะใช้ The สำหรับคำที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง
 • Preposition
  คือ คำบุพบท เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำนาม เพื่อบ่งบอก ตำแหน่ง สถานที่ ตัวอย่างเช่น In, On, At, Under เป็นต้น
 • Conjunction
  คือ คำสันธาน คำที่ใช้เชื่อมคำหรือประโยคเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น And, Or, But Either, Neither เป็นต้น
 • Interjection
  คือ คำอุทาน คำที่ใช้สำหรับแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด ตัวอย่างเช่น Good, Wow, Oh, Pity, Shame เป็นต้น

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 8

No votes so far! Be the first to rate this post.