4.2
(5)

ภาษาอังกฤษของคำสรรพนาม คือ Pronouns หมายถึง คำที่ใช้เรียกชื่อแทน คน สัตว์ สิ่งของ หรือแม้แต่สถานที่ จะได้ไม่ต้องพูดชื่อนั้นซ้ำๆ ซึ่งเหมือนกับที่เราพูดในภาษาไทยเช่นกัน ช่วยให้การสื่อสารกระชับมากขึ้น

เริ่มต้นคำสรรพนามง่ายๆ 2 ชนิด

  1. Subject Pronouns คำสรรพนามที่เป็น ประธาน ในประโยค
  2. Object Pronouns คำสรรพนามที่เป็น กรรม ในประโยค

1. Subject Pronouns

ใช้แทนที่คำนาม ซึ่งเป็นประธานของประโยค ได้แก่ I, You, We, He, She, It และคำว่า They ตัวอย่างประโยคเช่น “I am a Engineer” (ฉันเป็นวิศวกร) คำว่า “I” เป็นประธานของประโยค เป็นต้น

Subject Pronounsคำอธิบาย
Iแทนผู้พูด
Youแทนผู้ฟัง
Weแทนผู้พูดแต่มีมากกว่าหนึ่งคน
Heแทนผู้ชาย
Sheแทนผู้หญิง
Itแทนสัตว์ สิ่งของ
Theyแทนกลุ่มคน

2. Object Pronouns

ใช้แทนที่คำนาม ซึ่งเป็นกรรมของประโยค ได้แก่ me, you, us, him, her, it, และ them ตัวอย่างประโยคเช่น “Jimmy is my friend, I like him.” (จิมมี่เป็นเพื่อนของฉัน ฉันชอบเขา) คำว่า “him” เป็นกรรมของประโยค เป็นต้น

Object Pronounsคำอธิบาย
meแทนผู้พูด
youแทนผู้ฟัง
himแทนผู้ชาย
herแทนผู้หญิง
usแทนฝั่งผู้พูด ที่มีหลายคน
itแทนสัตว์ สิ่งของที่ถูกกล่าวถึง
themแทนกลุ่มคน สัตว์ สิ่งของ ที่ถูกกล่าวถึง

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.